Telefon: (77) 441 34 11
Siedziba: ul. Katowicka 55 lok. 4.8, 45-061 Opole

Oferta kancelarii prawnej


Spółka świadczy usługi prawne w ramach następujących dziedzin prawa:

Prawo cywilne

 • sporządzanie projektów i opiniowanie wszelkich umów cywilnoprawnych, w tym: sprzedaży, zamiany, dostawy, umów o dzieło i roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, agencji, komisu, przewozu i spedycji, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, przechowywania i składu, spółki cywilnej, poręczenia, darowizny i przekazania nieruchomości, renty oraz dożywocia,
 • sporządzanie projektów pełnomocnictw,
 • zagadnienia związane z prawem rzeczowym i prawami rzeczowymi ograniczonymi: treść, wykonywanie i ochrona prawa własności, przeniesienie własności nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania, ustanawianie, przenoszenie i ochrona ograniczonych praw rzeczowych,
 • zagadnienia związane z księgami wieczystymi i hipoteką,
 • prawo konsumenckie,
 • sprawy związane z dziedziczeniem i innymi zagadnieniami prawa spadkowego.

Prawo handlowe

 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji prawnej związanej z tworzeniem i obsługą prawną spółek prawa handlowego: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej,
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych z członkami zarządu spółek kapitałowych.

Prawo gospodarcze

 • opracowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym między przedsiębiorstwami,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców: osób fizycznych i spółek prawa handlowego z różnych sektorów gospodarki.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • doradztwo i pomoc prawna w zakresie wszelkich zagadnień związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników,
 • sporządzanie wzorów umów o pracę, regulaminów z zakresu prawa pracy i innej, wewnątrzzakładowej dokumentacji pracowniczej.

Prawo administracyjne

 • sprawowanie bieżącej obsługi prawnej organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
 • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.

Prawo bankowe

 • obsługa prawna banków,
 • sporządzanie projektów i opiniowanie umów z zakresu prawa bankowego, w tym związanych z prawnym zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z czynności bankowych.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

 • zagadnienia związane z prawem autorskim i prawami pokrewnymi,
 • sprawy związane z prawem własności przemysłowej, w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych.

Prawo procesowe

 • sporządzanie pozwów i innych pism procesowych oraz wniosków w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy,
 • zastępstwo prawne (reprezentacja) w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • zastępstwo prawne (reprezentacja) w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • zastępstwo prawne w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Windykacja należności

 • prowadzenie windykacji należności od dłużników w ramach postępowania przedsądowego,
 • dochodzenie należności od dłużników w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Prawo podatkowe

 • bieżące doradztwo w zakresie materialnego prawa podatkowego i postępowania podatkowego (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, podatek rolny i leśny, podatki i opłaty lokalne oraz ordynacja podatkowa),
 • sporządzanie pisemnych opinii w sprawach podatkowych oraz opinii odnośnie wskazania najkorzystniejszego, z punktu widzenia obciążeń podatkowych, wariantu przeprowadzenia danej operacji gospodarczej,
 • kompleksowej pomocy prawnej w zakresie sporządzania pism procesowych: wniosków, zastrzeżeń i odwołań na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi,
 • zastępstwo prawne (reprezentacja) przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz innych pism procesowych w ramach postępowania sądowoadministracyjnego,
 • zastępstwo prawne (reprezentacja) w postępowaniach spornych i wyjaśniających przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi: wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • kompleksowego badania prawidłowości rozliczeń podatków (audyt podatkowy),
 • spółka świadczy także usługi rachunkowo-księgowe.
 

Kancelaria prawna Opole - Wszelkie prawa zastrzeżone.